ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65449 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สามารถ ภาษาจีน ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
2 65483 เด็กชายเอกพล ลือพงศ์พัฒนะ ภาษาจีน ม.1 บ้านสวนปอ อนุมัติ
3 65490 เด็กหญิงนราธิป ดำกระโทก ภาษาจีน ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
4 65526 เด็กหญิงนัฐมล ทิศกระโทก ภาษาจีน ม.1 โรงเรียนจักราชราษสามัคคี อนุมัติ
5 65528 เด็กหญิงบุญญพร ใาลี ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
6 65534 เด็กหญิงจิรนันท์ สาลาด ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
7 65537 เด็กหญิงมุทิตา หาญธงชัย ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
8 65546 เด็กหญิงชญานันท์ ใบโคกสูง ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
9 65561 เด็กหญิงอินทิรา แซ่ตัง ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
10 65645 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ นาศรี ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
11 65652 เด็กหญิงผกาสินี พริกจำรูญ ภาษาจีน ม.1 ราษฎร์บำรุง อนุมัติ
12 65724 เด็กหญิงโศภิตา ดีสระวินิจ ภาษาจีน ม.1 โรงเรียนบ้านโนนพะไล อนุมัติ
13 65739 เด็กหญิงมัญชุภา ผิวทวี ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
14 65867 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ราดแก้ว ภาษาจีน ม.1 บ้านหนองจระเข้หิน อนุมัติ
15 65880 เด็กหญิงกานต์ชนก วงษา ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
16 65909 เด็กหญิงไอยริณ รักไร่ ภาษาจีน ม.1 บ้านจระเข้หิน อนุมัติ
17 65946 เด็กหญิงสุพัฒตรา นานกระโทก ภาษาจีน ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ