ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65476 เด็กหญิงไข่มุก เขม้นเขตรกิจ คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
2 65499 เด็กชายญาณกร อยู่อุ่นพะเนา คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
3 65516 เด็กหญิงธนิดา พันธ์นิน คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
4 65604 เด็กชายชวัล​วิทย์​ พาด​ทองหลาง​ คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้าน​ตะกุตเครือปลอก อนุมัติ
5 65609 เด็กชายกิตติพัฒน์ เเนวถาวร คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านหนองขาม อนุมัติ
6 65614 เด็กชายจิรศักดิ์ นนกระโทก คอมพิวเตอร์ ม.1 ตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
7 65618 เด็กหญิงวรดา มอไธสง คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
8 65644 เด็กชายนฤเบศวร์ ศึกนอก คอมพิวเตอร์ ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
9 65647 เด็กชายปรรณพัชร กาทิพย์ คอมพิวเตอร์ ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
10 65660 เด็กชายบารมี ชนะชาติสกุล คอมพิวเตอร์ ม.1 โรงเรียนจักราราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
11 65663 เด็กหญิงคีตภัทร พิมพ์พิกุล คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
12 65703 เด็กชายปุณณวิช เทียงแก๊ส คอมพิวเตอร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
13 65721 เด็กชายสิทธิพงษ์ ซ้ายกระโทก คอมพิวเตอร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
14 65749 เด็กชายกรเกียรติ แสงจันทร์ คอมพิวเตอร์ ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
15 65756 เด็กชายวุฒิภัทร ชาลีอ่อน คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านบุวังหว้า อนุมัติ
16 65758 เด็กหญิงอรกัญญา ตองกระโทก คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านบุวังหว้า อนุมัติ
17 65771 เด็กหญิงศุภากร อาศัยป่า คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
18 65778 เด็กหญิงชัญญานุช ดวงแก้ว คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
19 65779 เด็กหญิงมินตยา สระพิมาย คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
20 65780 เด็กหญิงปทิตตา หล่วงทองหลาง คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
21 65782 เด็กหญิงสุชานันท์ พูนศรี คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
22 65784 เด็กชายมานนท์ พืชทองหลาง คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
23 65786 เด็กหญิงฉัตรวดี อินอ่อน คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
24 65790 เด็กหญิงณัฐริกา สอนอินทร์ คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
25 65797 เด็กหญิงจิรัญญา มากทองหลาง คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ อนุมัติ
26 65807 เด็กชายคริษฐา แก้วศรี คอมพิวเตอร์ ม.1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อนุมัติ
27 65832 เด็กชายชิษณุพงศ์ ตากกระโทก คอมพิวเตอร์ ม.1 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อนุมัติ
28 65833 เด็กชายธีรภัทร งามเลิศ คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านเหมสูง อนุมัติ
29 65841 เด็กชายชนินทร์ ทิศกระโทก คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านโนนพะไล อนุมัติ
30 65850 เด็กชายเตชธรรม รุ้งพิมาย คอมพิวเตอร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
31 65872 เด็กชายพงศกร พลานชัย คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านหนองขามน้อย อนุมัติ
32 65878 เด็กชายอธิชา สีเขียว คอมพิวเตอร์ ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
33 65898 เด็กหญิงณัฐติกานต์ อุ่นวิเชียร คอมพิวเตอร์ ม.1 โรงเรียนบ้านช่องโค อนุมัติ
34 65899 เด็กหญิงด.ญ.รมิดา ธรรมทศพล คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
35 65908 เด็กหญิงนันทิชา แก้วนิลพะเนา คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
36 65915 เด็กชายอัครา สาสันเทียะ คอมพิวเตอร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
37 65919 เด็กชายกุลชวาล สีดำ คอมพิวเตอร์ ม.1 รักษาราชวิตร อนุมัติ
38 65925 เด็กชายชนพัฒน์ ชอบทองหลาง คอมพิวเตอร์ ม.1 วัดเกมสูง อนุมัติ