ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65436 เด็กหญิงหฤทชนัน ทิศกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.1 วัดหินมงคล อนุมัติ
2 65444 เด็กหญิงมนัสนันท์ แทวกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
3 65455 เด็กหญิงเมธาพร เดิมพันธ์ ภาษาอังกฤษ ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
4 65473 เด็กหญิงธารารัตน์ ธรรมเจริญ ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านโคกพระ อนุมัติ
5 65480 เด็กหญิงนภสร คำจันดี ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านสวนปอ อนุมัติ
6 65492 เด็กหญิงปิยะดา พลีดี ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
7 65507 เด็กหญิงจิราภัค นุชกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
8 65523 เด็กหญิงญาดาริทร์ พรหนองแสน ภาษาอังกฤษ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
9 65530 เด็กหญิงกตัญญู กาญบุตร ภาษาอังกฤษ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
10 65535 เด็กหญิงกมลลักษณ์ รักชาติ ภาษาอังกฤษ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
11 65544 เด็กหญิงจรรย์อมล ทุมมาบัติ ภาษาอังกฤษ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
12 65547 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฉันงูเหลือม ภาษาอังกฤษ ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
13 65549 เด็กหญิงชลธิชา เติมกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.1 วัดหินมงคล อนุมัติ
14 65559 เด็กหญิงปณิตตรา หมายรอกลาง ภาษาอังกฤษ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
15 65590 เด็กชายสรณ์สิริ ทนกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.1 ชุมชนสว่างวิทยา อนุมัติ
16 65594 เด็กชายธนพล จันทร์ปัญญา ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
17 65603 เด็กหญิงพัชราพรรณ หมายรอกลาง ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
18 65606 เด็กหญิงสุกัญญา ท้องพิมาย ภาษาอังกฤษ ม.1 ตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
19 65621 เด็กชายธีรพัฒน์ ชอบทองหลาง ภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนวัดสระบัว อนุมัติ
20 65631 เด็กหญิงปนัทดาว เซ็นทองหลาง ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
21 65673 เด็กหญิงอรจิรา ไธสง ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
22 65692 เด็กหญิงนัฐนิชา บุตรพรม ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
23 65715 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนแก้ว ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
24 65725 เด็กหญิงชโรชา เกิดพระ ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
25 65726 เด็กหญิงธนัชชา ธรรมศิลา ภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม อนุมัติ
26 65735 เด็กหญิงกนกกร เรืองมะเริง ภาษาอังกฤษ ม.1 จักราชราษรฎ์สามัคคี อนุมัติ
27 65742 เด็กชายณฐาภพ เข็มทอง ภาษาอังกฤษ ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
28 65794 เด็กหญิงกันนรีย์ ชื่นตา ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านช่องโค อนุมัติ
29 65840 เด็กหญิงนภัสรา แท่งกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.1 ชุมชนสว่างวิทยา อนุมัติ
30 65865 เด็กชายภูบดี จำเริญลาภ ภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนบ้านโนนพะไล อนุมัติ
31 65881 เด็กหญิงวณิชญา นันทชัยศรี ภาษาอังกฤษ ม.1 ชุมชนสว่างวิทยา อนุมัติ
32 65890 เด็กหญิงภัชญมณฑ์ หมายรอกลาง ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านโคกสำโรง อนุมัติ
33 65907 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา เจริญลาภ ภาษาอังกฤษ ม.1 บ้านหนองจระเข้หิน อนุมัติ