ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65440 เด็กชายสรวิชญ์ เพ็ชรราม ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
2 65443 เด็กชายภูตะวัน งามลา ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อนุมัติ
3 65445 เด็กชายเอกราช ตากกระโทก ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
4 65448 เด็กหญิงธิดารัตน์ แท่งกระโทก ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
5 65450 เด็กชายภัทรดนัย นนกระโทก ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
6 65456 เด็กหญิงพิชชานันท์ กำกับกลาง ทั่วไป ม.1 บ้านโคกพระ อนุมัติ
7 65458 เด็กหญิงกรณิศ ชิดขุนทด ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านโคกพระ อนุมัติ
8 65459 เด็กชายชินวัตร ทับกระโทก ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
9 65460 เด็กชายกีรติวรรฒ บัวอิ่น ทั่วไป ม.1 มารีรักษ์ อนุมัติ
10 65461 เด็กชายศุภกร สิทธิสน ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านโคกพระ อนุมัติ
11 65463 เด็กชายอลงกรณ์ มงคลการณ์ ทั่วไป ม.1 บ้านโคกพระ อนุมัติ
12 65465 เด็กหญิงนุชนาถ สาบกระโทก ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านโคกพระ อนุมัติ
13 65477 เด็กหญิงสุภัสสรา ยงกลาง ทั่วไป ม.1 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
14 65486 เด็กหญิงศิริวรรณา โพธิ์พะเนา ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
15 65489 เด็กหญิงกนกพร ในพิมาย ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
16 65491 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พ่วงชาวนา ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
17 65494 เด็กหญิงสุภัสสร ศรีนคร ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
18 65496 เด็กหญิงชาริสา นวลขาว ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
19 65501 เด็กชายพงศกร เเต้มสูงเนิน ทั่วไป ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
20 65502 เด็กชายไตรเทพ สอสูงเนิน ทั่วไป ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
21 65504 เด็กชายภาณุวัฒน์ หมายรอกลาง ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
22 65505 เด็กหญิงวิลาสินี ทรายฉิมพลี ทั่วไป ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
23 65506 เด็กหญิงรุ่งนภา เจริญสุข ทั่วไป ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
24 65508 เด็กหญิงสุภัทสร พรมกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
25 65509 เด็กชายรัฐภูมิ นาสี ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
26 65511 เด็กชายกนกพล เดือนกระโทก ทั่วไป ม.1 เทเรซาอุปถัมภ์ อนุมัติ
27 65512 เด็กหญิงปิยะพร อุ่นคงพะเนาว์ ทั่วไป ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
28 65518 เด็กชายกุลธัช ธาราสูง ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพะไล อนุมัติ
29 65519 เด็กชายณัฐวุฒิ ฉันทะกลาง ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
30 65521 เด็กชายมิ่งมงคล บุรัมย์สูงเนิน ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
31 65524 เด็กชายจิรวัฒน์ บินกลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
32 65525 เด็กหญิงพิญาดา เกตทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
33 65527 เด็กหญิงธีรกานต์ ถิ่นทองหลาง ทั่วไป ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
34 65532 เด็กชายกฤษณะ สงทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
35 65533 เด็กหญิงจิรภัทร แจ้งไพร ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎ์สามัคคี อนุมัติ
36 65536 เด็กหญิงจิรัชญา กลั่นสาร ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
37 65539 เด็กหญิงวริศรา มากทองหลาง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
38 65540 เด็กหญิงชาลิสา คำมณี ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
39 65541 เด็กหญิงพรยุตา ชัยมะเริง ทั่วไป ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
40 65545 เด็กชายสิงหรัตน์ อยู่เย็น ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
41 65548 เด็กชายชัชพิสิฐ ขุนงาม ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
42 65550 เด็กหญิงชนิตา เนตรทองหลาง ทั่วไป ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
43 65553 เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์ นามแก้ว ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
44 65554 เด็กหญิงจิราพัชร แซอึ้ง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
45 65555 เด็กหญิงพัชราภา ตวยกระโทก ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์์สามัคคี อนุมัติ
46 65556 เด็กชายอภิชัย คบทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎ์สามัคคี อนุมัติ
47 65557 เด็กชายชิษณุพงศ์ ยังทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
48 65558 เด็กชายจิรศักดิ์ มุกดี ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎรสามัคคี อนุมัติ
49 65563 เด็กชายฉัชวาล จันละออ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎสามัคคี อนุมัติ
50 65566 เด็กชายธีรเดช ชัยศิริ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
51 65568 เด็กชายภูริช แต้มสูงเนิน ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
52 65569 เด็กหญิงนันทพร สิงห์ลา ทั่วไป ม.1 บ้านโคกพระ อนุมัติ
53 65570 เด็กหญิงอริสรา จูเจ๊ก ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
54 65571 เด็กหญิงชิดชนก กลั่นสาร ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎรสามัคคี อนุมัติ
55 65574 เด็กหญิงรชดา คร่ำสุข ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
56 65575 เด็กชายด.ชพีรพัฒน์ บำรุงจิตต์ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อนุมัติ
57 65576 เด็กหญิงรุจิรา ทางกลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
58 65578 เด็กชายพิทยุตน์ ถิ่นวงษ์แย ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
59 65579 เด็กชายพีระพล สามกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
60 65582 เด็กชายจิรายุ มีสด ทั่วไป ม.1 โนนพะไล อนุมัติ
61 65583 เด็กชายภูมิพัฒน์ สอนศรี ทั่วไป ม.1 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ อนุมัติ
62 65584 เด็กหญิงเด็กหญิง วรัญญา ป้องทองหลาง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
63 65586 เด็กชายพัสกร ศรีเนตร ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
64 65587 เด็กหญิงธันยรัศมิ์ ไทยอัฐวิถี ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
65 65588 เด็กชายจิรวัฒน์ ทานกระโทก ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
66 65589 เด็กชายชยธร ทานกระโทก ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
67 65592 เด็กชายชวกร แก้วศรี ทั่วไป ม.1 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อนุมัติ
68 65593 เด็กชายอดิสร ปกชื่อ ทั่วไป ม.1 บ้านหนองนกกวัก อนุมัติ
69 65597 เด็กชายธีรเมธ หมายเครือกลาง ทั่วไป ม.1 ตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
70 65598 เด็กชายกิติพงษ์ ตากงูเหลือม ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านตะกรุดเครือปลอก อนุมัติ
71 65599 เด็กหญิงจันทิมา ชื่นนอก ทั่วไป ม.1 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อนุมัติ
72 65600 เด็กชายธนพล วงค์กระโซ้ ทั่วไป ม.1 บ้านตะกุดเครือแลอก อนุมัติ
73 65602 เด็กชายชนพัฒน์ เพ็ชรมน ทั่วไป ม.1 จักราชราษสามัคคี อนุมัติ
74 65607 เด็กชายวรวุฒิ ศรีเขียว ทั่วไป ม.1 วัดหนองจอก อนุมัติ
75 65610 เด็กหญิงเขมจิรา ลุนระวงศ์ ทั่วไป ม.1 บ้านหนองขาม อนุมัติ
76 65611 เด็กชายศิริชัย ผายพิมาย ทั่วไป ม.1 วัดหนองจอก อนุมัติ
77 65613 เด็กหญิงพัชรินทร์ เกษรบัว ทั่วไป ม.1 วัดหนองจอก อนุมัติ
78 65615 เด็กหญิงปรายฟ้า คุ้มไพทูลย์ ทั่วไป ม.1 บ้านหนองขาม อนุมัติ
79 65616 เด็กหญิงพิชชาภา นิลโน ทั่วไป ม.1 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง) อนุมัติ
80 65619 เด็กชายอภิวัฒน์ กรวดกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
81 65622 เด็กชายสุรชัย นาสี ทั่วไป ม.1 วัดหนองจอก อนุมัติ
82 65623 เด็กชายสุระยุทธ มาหมื่นไวย ทั่วไป ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
83 65624 เด็กหญิงวายุทรัพย์ นิวรรัมย์ ทั่วไป ม.1 วัดหนองจอก อนุมัติ
84 65625 เด็กชายศุภโชค เส็งไธสง ทั่วไป ม.1 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา อนุมัติ
85 65626 เด็กชายกิตติพงษ์ อบทองหลาง ทั่วไป ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
86 65627 เด็กชายจิรภัทร์ พัฒน์ศรี ทั่วไป ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
87 65628 เด็กชายพงศกร บ่อพิมาย ทั่วไป ม.1 วัดหนองจอก อนุมัติ
88 65629 เด็กชายพิทวัส ป้องทองหลาง ทั่วไป ม.1 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา อนุมัติ
89 65632 เด็กชายดชจักรกฤษณ์ เลื่อยเป็น ทั่วไป ม.1 โรงเรียนตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
90 65634 เด็กชายอัครินวัช วัชรพงษ์ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
91 65636 เด็กหญิงอรัญญา นิทรัพย์ ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
92 65637 เด็กชายธนพล บุญเกิด ทั่วไป ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎสามัคคี อนุมัติ
93 65639 เด็กหญิงปัทมพร พาดทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
94 65640 เด็กหญิงปาณิสา กรึ่มพิมาย ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
95 65643 เด็กชายพีรวิชญ์ นาศรี ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
96 65651 เด็กชายพงศกร ทิพย์กระโทก ทั่วไป ม.1 ราษฎร์บำรุง อนุมัติ
97 65657 เด็กหญิงพรสวรรค์ จ่ามมาตย์ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
98 65659 เด็กชายธัญเทพ เครือมี ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
99 65662 เด็กหญิงจิราพรรณ พลศักดิ์ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
100 65664 เด็กชายอิทธิกร ทิศกระโทก ทั่วไป ม.1 ราษฎร์บำรุง อนุมัติ
101 65665 เด็กหญิงศิขรินธาร จิตะสี ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหินโคน อนุมัติ
102 65667 เด็กชายณัฐวุฒิ กลั้งพิมาย ทั่วไป ม.1 ราษฎร์บำรุง อนุมัติ
103 65669 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เนื่องทองหลาง ทั่วไป ม.1 ราษฎร์บำรุง อนุมัติ
104 65670 เด็กชายอทสิทธิ์ ภูสะพาน ทั่วไป ม.1 บ้านหนองนกกวัก อนุมัติ
105 65671 เด็กหญิงชนิสรา แทนกลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
106 65672 เด็กหญิงญาณิศา มูลละภา ทั่วไป ม.1 บ้านหนองเพชร อนุมัติ
107 65674 เด็กชายณัฐกิตต์ ปานพูน ทั่วไป ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
108 65675 เด็กหญิงศิรินภา สียางนอก ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหินโคน อนุมัติ
109 65676 เด็กหญิงอนุรดี ยุดไธสง ทั่วไป ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
110 65678 เด็กชายธีรภัทร พันนึก ทั่วไป ม.1 บ้านหนองเพชร อนุมัติ
111 65679 เด็กหญิงสิริวิมล พวงพิมาย ทั่วไป ม.1 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
112 65680 เด็กหญิงณัฐนันท์ วันนาพ่อ ทั่วไป ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
113 65681 เด็กชายเจษฎา จันตะเฆ่ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหนองเพชร อนุมัติ
114 65682 เด็กหญิงพิยดา นิดกระโทก ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อนุมัติ
115 65683 เด็กชายภัทรวัฒน์ ทิศกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านหนองเพชร อนุมัติ
116 65685 เด็กหญิงวริศรา สุขสด ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
117 65686 เด็กชายอินทนิล อ่อนภูเขา ทั่วไป ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
118 65689 เด็กหญิงภัทรภรณ์ เพวงค์ ทั่วไป ม.1 บ้านหนองเพชร อนุมัติ
119 65690 เด็กชายรัชชานนท์ แสงโสด ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหินโคน อนุมัติ
120 65691 เด็กชายธนา อองกุลนะ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหนองเพชร อนุมัติ
121 65693 เด็กชายวัชระ แอมจิหาด ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านหินโคน อนุมัติ
122 65694 เด็กหญิงสมหวัง วงษจร ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
123 65695 เด็กหญิงณัฐณิชา มีนารัมย์ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
124 65696 เด็กหญิงบุณยอร พันพิมาย ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
125 65698 เด็กหญิงปิญฉัตร ฝ่ายครบุรี ทั่วไป ม.1 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
126 65699 เด็กชายศุภกิตติ์ ลือทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
127 65700 เด็กชายวรุตม์ เทียมทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
128 65704 เด็กชายเด็กชาย ธนโชติ เราท่าช้าง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
129 65705 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปะกาละถัง ทั่วไป ม.1 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
130 65706 เด็กหญิงศิริกานต์ ชัยพิมพ์ ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
131 65707 เด็กหญิงรัตนากร แทนกลาง ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม อนุมัติ
132 65708 เด็กชายปิยวัฒน์ ทัดวงค์ ทั่วไป ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
133 65710 เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิ์เดช ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพะไล อนุมัติ
134 65711 เด็กหญิงสมฤดี ประกอบนันท์ ทั่วไป ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
135 65712 เด็กหญิงสุขฤดี สวมกลาง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
136 65713 เด็กชายยศพัทธ์ ชาญสัมพันธ์ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฏสามัคคี อนุมัติ
137 65716 เด็กหญิงณัฐฐานัน สารพันธ์ ทั่วไป ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
138 65718 เด็กชายธนกฤต แถกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านบุวังหว้า อนุมัติ
139 65720 เด็กชายกฤษณะ สติใหม่ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
140 65723 เด็กชายเมทัสส์ พูลสวัสดิ์ ทั่วไป ม.1 จัก อนุมัติ
141 65727 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมกรณ์ ทั่วไป ม.1 บ้านตะกุดเคงือปลอก อนุมัติ
142 65728 เด็กหญิงผกามาศ ฝากาทอง ทั่วไป ม.1 เสมาอุปถัมภ์ อนุมัติ
143 65733 เด็กหญิงนนนิชา พลเข็ม ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
144 65741 เด็กชายอนุพงศ์ แปลงไธสง ทั่วไป ม.1 บ้านหนองนกกวัก อนุมัติ
145 65744 เด็กชายทยาวัต ถั่วกระโทก ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
146 65745 เด็กหญิงปานเดือน ฤทธิ์เดช ทั่วไป ม.1 บ้านหนองนกกวัก อนุมัติ
147 65747 เด็กหญิงปิยวดี วงศ์บำราบ ทั่วไป ม.1 บ้านหนองนกกวัก อนุมัติ
148 65753 เด็กหญิงพรซิตา พรหนองแสน ทั่วไป ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
149 65754 เด็กหญิงด.ญ.ปภาสรณ์ ดอกกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านบุวังหว้า อนุมัติ
150 65755 เด็กหญิงณิชานัน แน่นกระโทก ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านช่องโค อนุมัติ
151 65757 เด็กชายชลณทิตย์ จันทร์ทิมา ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎ์สามัคคี อนุมัติ
152 65760 เด็กชายธนภัทร ทวีสูง ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
153 65763 เด็กชายบุญธวัช แฉกกลาง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
154 65765 เด็กหญิงณัฐชา ทนกระโทก ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
155 65766 เด็กหญิงกันธิชา พึ่งโค ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพฤกษ์ อนุมัติ
156 65769 เด็กหญิงรัตน์ดาพร สุยคำไฮ ทั่วไป ม.1 บ้านตะคร้อ อนุมัติ
157 65773 เด็กชายธีระวุฒิ เจียมผักแว่น ทั่วไป ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
158 65774 เด็กหญิงเวธินี ถิ่นทองหลาง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
159 65776 เด็กชายธนัญชัย ช้างป่าดี ทั่วไป ม.1 กันตทาราราม อนุมัติ
160 65777 เด็กชายภาณุวัฒน์ ปัดคำ ทั่วไป ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
161 65783 เด็กชายธนายุทธ นวนกระโทก ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
162 65785 เด็กชายมงคลศักดิ์ ราชมาจักร ทั่วไป ม.1 บ้านหินโคน อนุมัติ
163 65793 เด็กชายพีระนันท์ จันกลาง ทั่วไป ม.1 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อนุมัติ
164 65799 เด็กหญิงอริยา เทียมกระโทก ทั่วไป ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
165 65800 เด็กหญิงปวีณา ตากกระโทก ทั่วไป ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
166 65801 เด็กหญิงนวรัตน์ แพทย์กระโทก ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
167 65804 เด็กหญิงพรรัมภา เลาะสูงเนิิิน ทั่วไป ม.1 จักราชราษสามัคคี อนุมัติ
168 65809 เด็กชายธันวา พรใหม่ ทั่วไป ม.1 บ้านช่องโค อนุมัติ
169 65811 เด็กชายศุภสิทธิ์ สถาพร ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
170 65814 เด็กชายเอกอมร ดอกขจร ทั่วไป ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
171 65815 เด็กชายชินวุฒิ ท้าวกัญญา ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
172 65816 เด็กหญิงบุญญิตา เอื้อโสภา ทั่วไป ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
173 65820 เด็กหญิงสุพัชตา พินิจมะเริง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
174 65826 เด็กชายสรวิชญ์ ยอดทองหลาง ทั่วไป ม.1 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อนุมัติ
175 65828 เด็กชายศุภโชค มนตรีธรรม ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
176 65830 เด็กหญิงณิชนันทน์ ทับไทย ทั่วไป ม.1 เก้งเต็ก อนุมัติ
177 65836 เด็กหญิงนฤกานต์ ดำละกอ ทั่วไป ม.1 จักราชราฎสามัคคี อนุมัติ
178 65837 เด็กหญิงธนาภา ทานกระโทก ทั่วไป ม.1 โคกสำโรง อนุมัติ
179 65839 เด็กหญิงสมฤดี ชอบช้าง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
180 65842 เด็กหญิงพิชชานันท์ โลไธสง ทั่วไป ม.1 เสมาอุปถัมภ์ อนุมัติ
181 65843 เด็กหญิงนันทภรณ์ พูนศรี ทั่วไป ม.1 โรงเรียนวัดเหมสูง อนุมัติ
182 65844 เด็กชายธนาชัย ปีนะกะเส ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวคำ อนุมัติ
183 65845 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีพูน ทั่วไป ม.1 รร.บ้านช่องโค อนุมัติ
184 65848 เด็กหญิงภัควิตา ราวพิมาย ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวคำ อนุมัติ
185 65851 เด็กชายรัชพล สิงห์ทอง ทั่วไป ม.1 บ้านทองหลาง อนุมัติ
186 65852 เด็กชายจารุพัฒน์ พึ่งโคกสูง ทั่วไป ม.1 บ้านทองหลาง อนุมัติ
187 65854 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ชุดทองหลาง ทั่วไป ม.1 บ้านทองหลาง อนุมัติ
188 65855 เด็กชายจิรเมธ พวงทองหลาง ทั่วไป ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
189 65857 เด็กหญิงธิติมา บำรุงกุล ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านทองหลาง อนุมัติ
190 65858 เด็กหญิงปานตะวัน เคว้งกลาง ทั่วไป ม.1 บ้านทองหลาง อนุมัติ
191 65859 เด็กหญิงศศิกานต์ ชุมแก้ว ทั่วไป ม.1 บ้านทองหลาง อนุมัติ
192 65860 เด็กหญิงขนิษฐา เสภา ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านทองหลาง อนุมัติ
193 65861 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมจุ้ยพระเนา ทั่วไป ม.1 วัดเหมสูง อนุมัติ
194 65862 เด็กหญิงฐิฏิยากร แน่นกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านช่องโค อนุมัติ
195 65863 เด็กหญิงอาทิมา เนินนา ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
196 65864 เด็กหญิงบุญญรัตน์ แหนกลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
197 65866 เด็กชายสราวุฒิ เจริญราบ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
198 65868 เด็กหญิงสิริธร ทุมสันเทียะ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนวัดเหมสูง อนุมัติ
199 65870 เด็กหญิงกรชนา เจริญจิตร ทั่วไป ม.1 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
200 65873 เด็กหญิงวิรัณชญา ด้วงนิล ทั่วไป ม.1 บ้านโนนพะไล อนุมัติ
201 65874 เด็กหญิงพิชฎา นนกระโทก ทั่วไป ม.1 โนนพะไล อนุมัติ
202 65876 เด็กหญิงปนัดดา ดายกระโทก ทั่วไป ม.1 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา อนุมัติ
203 65877 เด็กหญิงชลดา เลียนอย่าง ทั่วไป ม.1 วัดเหมสูง อนุมัติ
204 65883 เด็กหญิงปรางทิพย์ ซื่อพันธ์ ทั่วไป ม.1 เทเรซาอัปถัมซ์ อนุมัติ
205 65884 เด็กชายอรรคพันธ์ คำเสียง ทั่วไป ม.1 พระนารายณ์ อนุมัติ
206 65886 เด็กหญิงยุพารัตน์ เชิดทองหลาง ทั่วไป ม.1 วัดเหมสูง อนุมัติ
207 65887 เด็กชายอนุชา พิณโฑกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านโคกสำโรง อนุมัติ
208 65893 เด็กหญิงมาลิตา ทิศกระโทก ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านละกอ อนุมัติ
209 65895 เด็กหญิงอินธุอร ศรีจุดานุ ทั่วไป ม.1 จักราชราฏร์สามคคี อนุมัติ
210 65896 เด็กหญิงฌัฐิดา อุตสาหการ ทั่วไป ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
211 65900 เด็กชายศิวกร เหล็กกล้า ทั่วไป ม.1 บ้านทองหลาง อนุมัติ
212 65902 เด็กหญิงด.ญ พิชญา ชาติมนตรี ทั่วไป ม.1 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ อนุมัติ
213 65906 เด็กชายธนวัฒน์ พืชทองหลาง ทั่วไป ม.1 วัดเหมสูง อนุมัติ
214 65913 เด็กชายคมกฤช ต้นกระโทก ทั่วไป ม.1 ชุมชมสว่างวิทยา อนุมัติ
215 65916 เด็กหญิงจุฑามาศ พลศักดิ์ ทั่วไป ม.1 หนองพลวงพิทยา อนุมัติ
216 65917 เด็กชายเมธัส อ่อนทองหลาง ทั่วไป ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
217 65918 เด็กหญิงสุพรรษา ป้องทองหลาง ทั่วไป ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
218 65921 เด็กหญิงฉวีวรรณ เพ็ชรราม ทั่วไป ม.1 บ้านบุวังหว้า อนุมัติ
219 65922 เด็กชายธนภัทร ทิศกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านโกรกไม้แดง อนุมัติ
220 65923 เด็กชายกฤษฎี กองทองหลาง ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านทองหลาง อนุมัติ
221 65926 เด็กชายด.ช.พันกร ทรัพย์ประเสริฐ ทั่วไป ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
222 65927 เด็กชายวรวุฒิ อินทร์น้อยมะดัน ทั่วไป ม.1 หนองพลวงพิทยา อนุมัติ
223 65928 เด็กชายนฤมิตร สีดาห้าว ทั่วไป ม.1 หนองพลวงพิทยา อนุมัติ
224 65929 เด็กชายกิตติพศ พรมโสภา ทั่วไป ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
225 65931 เด็กหญิงณัฐกานต์ มูลขุนทด ทั่วไป ม.1 หนองพลวงพิทยา อนุมัติ
226 65933 เด็กชายเด็กชายณัฏฐวัตร แทวกระโทก ทั่วไป ม.1 วัดหินมงคล อนุมัติ
227 65934 เด็กชายศุกลวัฒน์ เซ็นทองหลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
228 65935 เด็กหญิงสุภาวดี สำเภาจันทร์ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนลุงถ่อนราฏร์อุทิศ อนุมัติ
229 65938 เด็กชายคมกฤษ นันกระโทก ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
230 65941 เด็กหญิงธัญวรรณ หมวดศรี ทั่วไป ม.1 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) อนุมัติ
231 65943 เด็กหญิงอุษามณี พะยอมใหม่ ทั่วไป ม.1 หนองพลวงพิทยา อนุมัติ
232 65944 เด็กชายธนภูมิ พิเภค ทั่วไป ม.1 โรงเรียนบ้านโนนพะไล อนุมัติ
233 65947 เด็กหญิงสุมิตรา นุชผักแว่น ทั่วไป ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
234 65948 เด็กชายณฐนนท์ เนินนา ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
235 65951 เด็กหญิงชนัญชิดา ดกกลาง ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
236 65958 เด็กชายวีระ กรึ่มพิมาย ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
237 65960 เด็กหญิงเด็กหญิงธวัลพร ท่อกระโทก ทั่วไป ม.1 บ้านบุวังหว้า อนุมัติ
238 65962 เด็กหญิงสิภาลักษณ์ รายสวัสดิ์ ทั่วไป ม.1 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา อนุมัติ
239 65963 เด็กชายกันต์มนุดชษฐ์ ดุนโคกสูง ทั่วไป ม.1 ภูเขาลาด อนุมัติ
240 65964 เด็กหญิงปภาวี เรี่ยวแรง ทั่วไป ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
241 65968 เด็กชายภานุวัฒน์ บังจันทร์ ทั่วไป ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
242 65969 เด็กหญิงฉัตรชนก ชอบจิตร ทั่วไป ม.1 มารีย์รักษ์ อนุมัติ