ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65429 เด็กหญิงอารีรัตน์ พาลเหนือ คณิตศาสตร์ ม.1 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
2 65431 เด็กหญิงศรัณย์พร ทันครบุรี คณิตศาสตร์ ม.1 เทเรซาอุปถัมภ์ อนุมัติ
3 65441 เด็กหญิงภิรัญญา ตวยกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
4 65442 เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินพะเนา คณิตศาสตร์ ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
5 65446 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพชรรักษา คณิตศาสตร์ ม.1 เก้งเต็ก อนุมัติ
6 65447 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตอทองหลาง คณิตศาสตร์ ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
7 65451 เด็กหญิงอพัชชา ชาวไทย คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านสระมะค่า อนุมัติ
8 65452 เด็กหญิงปรียานันท์ ทิศกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
9 65464 เด็กหญิงนันทิญา ทิศกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 อรพิมพ์วิทยา อนุมัติ
10 65467 เด็กหญิงวริศรา บุตรา คณิตศาสตร์ ม.1 เทเรซาอุปถัมภ์ อนุมัติ
11 65468 เด็กหญิงศศิวรรณ ราชวงค์ คณิตศาสตร์ ม.1 นิคมสร้างตนเองพิมาย2 อนุมัติ
12 65469 เด็กหญิงมุฐิตา รนกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 เทเรซาอุปถัมภ์ อนุมัติ
13 65471 เด็กหญิงจิราพร ภูมิภักดิ์ คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านโคกพระ อนุมัติ
14 65472 เด็กชายณัฐชนน ประกอบผล คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ อนุมัติ
15 65482 เด็กชายนัธทวัฒน์ ถังกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
16 65484 เด็กหญิงนันธิดา กองเกิด คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านสวนปอ อนุมัติ
17 65493 เด็กหญิงวิชญาพร แทนกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านดงพลอง อนุมัติ
18 65497 เด็กหญิงเขมิกา แย้มโกสุม คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อนุมัติ
19 65498 เด็กชายธนธรณ์ นีกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
20 65500 เด็กหญิงชลิดา ภูมิศรีจันทร์ คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
21 65510 เด็กหญิงสิริกาญจน์ ลาดกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
22 65513 เด็กชายอภิรักษ์ ทางกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
23 65514 เด็กหญิงรุจิรา ชัยศรีรัมย์ คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านดอนหวาย อนุมัติ
24 65517 เด็กชายอภิวัฒน์ ยกชม คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านดอนหวาย อนุมัติ
25 65520 เด็กชายแทนคุณ ทิพย์ประเสริฐ คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านดอนหวาย อนุมัติ
26 65531 เด็กหญิงอรปรียา ชวัชกลาง คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา อนุมัติ
27 65538 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญทอง คณิตศาสตร์ ม.1 จักราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
28 65552 เด็กหญิงอธิชา ชั่งหนอง คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านโนนพะไล อนุมัติ
29 65560 เด็กหญิงธิดารัตน์ สดกลาง คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
30 65562 เด็กหญิงศศิกานต์ นันกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 โนนพะไล อนุมัติ
31 65565 เด็กชายณัฏฐมนู แสงทะเล คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
32 65572 เด็กชายวงศกร สุวรรณวงค์ คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
33 65573 เด็กหญิงปิยะมาศ จันกิมฮะ คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
34 65581 เด็กหญิงธนพร อวยสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
35 65591 เด็กชายดณุพล วัจนา คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหนองขาม อนุมัติ
36 65596 เด็กชายศิวกร วันทะวงษ์ คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหนองขาม อนุมัติ
37 65601 เด็กหญิงสรัลชนา หาญกล้า คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหนองบัวกลาง อนุมัติ
38 65608 เด็กชายพัชรพล สมสี คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหนองขาม อนุมัติ
39 65612 เด็กหญิงศิญาพัฒน์ โพธิ์ขุนทด คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
40 65617 เด็กชายณัฐภาส เก่งกลาง คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
41 65620 เด็กหญิงจันทกานต์ สระทองหลาง คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหนองจอก อนุมัติ
42 65630 เด็กชายวรพล ทับทิมกลาง คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
43 65633 เด็กหญิงกัญชพร หวังไกล้กลาง คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
44 65635 เด็กชายนวพล วงศ์เตชะ คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านตะกุดเครือปลอก อนุมัติ
45 65641 เด็กหญิงชุติกาญจน์ อรุณโน คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
46 65642 เด็กหญิงวาสนา ทิศกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 ราษฎร์บำรุง อนุมัติ
47 65650 เด็กหญิงปิยธิดา เอี่ยมสำอางค์ คณิตศาสตร์ ม.1 จักราษฏราชสามัคคี อนุมัติ
48 65653 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ทันสมตน คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
49 65677 เด็กหญิงสุขกันยา นามเต คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
50 65684 เด็กชายอนุชิต หวังคู่กลาง คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหัวสะพาน อนุมัติ
51 65687 เด็กหญิงชลนิดา สารนอก คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหนองนกคุ่ม อนุมัติ
52 65688 เด็กหญิงปิยะธิดา จันทรขุน คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหนองนกคุ่ม อนุมัติ
53 65701 เด็กหญิงศศิวิมล ประจิมนอก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านหนองเพชร อนุมัติ
54 65709 เด็กหญิงวรรณกานต์ พุทบุรี คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
55 65714 เด็กชายนันฑวุฒร์ เกตุศรี คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
56 65729 เด็กชายธนะเทพ ประกอบนันท์ คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
57 65730 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ อินตา คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
58 65731 เด็กชายวสิฐพล พรหมสูตร คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
59 65732 เด็กชายทยากร กุลวงค์ คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
60 65738 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ทนกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
61 65740 เด็กหญิงกัลยพัชรา ยอดพรม คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
62 65743 เด็กหญิงสิตานน ดาสี คณิตศาสตร์ ม.1 รัฐการุณวิทยา อนุมัติ
63 65746 เด็กชายพชร บัวทองหลาง คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนจักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
64 65748 เด็กชายพลเฉลิม ถั่วกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา อนุมัติ
65 65750 เด็กชายพงศธร ดีทองหลาง คณิตศาสตร์ ม.1 หนองพลวงพิทยา อนุมัติ
66 65751 เด็กชายธีรภัทร์ จงน้อมกลาง คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
67 65752 เด็กหญิงปาณิสรา บุตรสุรินทร์ คณิตศาสตร์ ม.1 เทเรซาอุปถัมภ์ อนุมัติ
68 65759 เด็กชายปองคุณ มุขพิมาย คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
69 65761 เด็กหญิงปัทมพร ทิศกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฏร์สามัคคี อนุมัติ
70 65762 เด็กชายวัชรากร ประทุมสาย คณิตศาสตร์ ม.1 ชาติวิทยา อนุมัติ
71 65770 เด็กหญิงธนัชญา ขุนทอง คณิตศาสตร์ ม.1 เทเรซาอุปถัมภ์ อนุมัติ
72 65787 เด็กหญิงปภัสสร บุญเครือบ คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
73 65788 เด็กหญิงพิมลพรรณ นิลชำนาญ คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
74 65789 เด็กหญิงปิยพัตร เยี่ยงอย่าง คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
75 65791 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เต๋งเจริญสุข คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
76 65823 เด็กชายทีปกร พ่วงชาวนา คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
77 65827 เด็กหญิงนภัสรา ยุทธทองหลาง คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
78 65831 เด็กหญิงธิติยา เลิศจันทึก คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา อนุมัติ
79 65834 เด็กชายอรรถวัติ​ วงค์​งาม คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านพนะนารายณ์​ อนุมัติ
80 65838 เด็กชายสิทธิภาคย์ ร่มรุกข์ คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านพระนารายณ์ อนุมัติ
81 65853 เด็กชายถนัดกิจ ตากกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 วัดหินมงคล อนุมัติ
82 65856 เด็กชายกฤษกร วงตาแสง คณิตศาสตร์ ม.1 สมปองวิทยาณุศรณ์ อนุมัติ
83 65879 เด็กหญิงวิรัลยา ไชยสอน คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ อนุมัติ
84 65882 เด็กชายภัทรดนัย เมตตามนุษย์ คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ อนุมัติ
85 65888 เด็กชายณภัทร วัฒนา คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านโคกสำโรง อนุมัติ
86 65894 เด็กชายกิตติภูมิ คชรินทร์ คณิตศาสตร์ ม.1 อนุบาลสระบุรี อนุมัติ
87 65901 เด็กหญิงศิรภัสสร กลางสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนบ้านโนนพะไล อนุมัติ
88 65904 เด็กหญิงเปรมยุตา เทิมกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
89 65905 เด็กหญิงนฤมล ไทยกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ
90 65911 เด็กชายกรานนราวิด เพชรกลั่นพะเนา คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านโกรกสำโรง อนุมัติ
91 65912 เด็กหญิงศุภธิดา บุญประตูไชย คณิตศาสตร์ ม.1 มารีย์รักษ์ อนุมัติ
92 65924 เด็กหญิงชนิสรา สระทองหลาง คณิตศาสตร์ ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
93 65945 เด็กหญิงรุ้งนภา ทิศกระโทก คณิตศาสตร์ ม.1 บ้านละกอ อนุมัติ