ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65485 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แจ้งขำ กีฬา ม.1 บ้านสวนปอ อนุมัติ
2 65488 เด็กชายอภิสิทธิ์ จุ้ยทะเล กีฬา ม.1 บ้านสวนปอ อนุมัติ
3 65495 เด็กชายธีรภัทร เกษแก้ว กีฬา ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
4 65503 เด็กชายอดิเทพ ใยทองหลาง กีฬา ม.1 บ้านหนองไผ่ อนุมัติ
5 65529 เด็กชายเจริญศักดิ์ โนนกลาง กีฬา ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
6 65542 เด็กชายบัลลังก์ รอบแคว้น กีฬา ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
7 65543 เด็กชายสุทธิพงษ์ เขียนโพธิ์ กีฬา ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
8 65551 เด็กชายไกรฤกษ์ ดกกลาง กีฬา ม.1 จัดราษฏร์ราชสามัคคี อนุมัติ
9 65567 เด็กชายภัทรพล หมั่นธุระ กีฬา ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
10 65577 เด็กชายปรัชญาวัฒน์ อาจศึก กีฬา ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
11 65595 เด็กชายวีระภัทร พยัคฤทธิ์ กีฬา ม.1 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อนุมัติ
12 65605 เด็กชายศักรินทร์ บาพิมาย กีฬา ม.1 โรงเรียนบ้นหนองบัวกลาง อนุมัติ
13 65648 เด็กชายธนวัฒน์ นันขุนทด กีฬา ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
14 65649 เด็กชายธนวินท์ นันขุนทด กีฬา ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
15 65655 เด็กชายอชิตะ คุยสี กีฬา ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
16 65658 เด็กชายอชิระ คุยสี กีฬา ม.1 โรงเรียนบ้านดงพลอง อนุมัติ
17 65661 เด็กชายจิราพงศ์​ ทิศกระโทก กีฬา ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
18 65666 เด็กชายทินภัทร หนูกระโทก กีฬา ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
19 65668 เด็กชายรติกร ดีทองหลาง กีฬา ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
20 65719 เด็กชายพีรวิชญ์ ทับกระโทก กีฬา ม.1 บ้านโนนตาพรม อนุมัติ
21 65775 เด็กชายปกรณ์ พูนพะเนาว์ กีฬา ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
22 65795 เด็กหญิงอภิสรา แตงกระโทก กีฬา ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
23 65796 เด็กหญิงวราภรณ์ ตวยกระโทก กีฬา ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
24 65798 เด็กหญิงจันทร์จิรา เขียงมะดัน กีฬา ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
25 65802 เด็กชายชัยนันท์ ทิมกระโทก กีฬา ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
26 65803 เด็กชายนพนัย แจ่มเรือน กีฬา ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
27 65806 เด็กชายกฤติเดช แจ่มเรือน กีฬา ม.1 ขามสงเคราะห์ อนุมัติ
28 65808 เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วเขียว กีฬา ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
29 65812 เด็กชายวุฒิชัย มามี กีฬา ม.1 วัดหนองพลวง อนุมัติ
30 65847 เด็กชายภัทรพล ทะมังกลาง กีฬา ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
31 65871 เด็กชายธีรพงษ์ แน่นกระโทก กีฬา ม.1 บ้านช่องโค อนุมัติ
32 65875 เด็กชายปรวิศร์ เอกตาแสง กีฬา ม.1 บ้านหนองจระเข้หิน อนุมัติ
33 65889 เด็กชายกัมปนาท จันทีนอก กีฬา ม.1 บ้านดงพลอง อนุมัติ
34 65903 เด็กชายบารมี ดายกระโทก กีฬา ม.1 หนองพวงพิทยา อนุมัติ
35 65920 เด็กชายปัญญากร ทอนไธสง กีฬา ม.1 บ้านหนองจระเข้หิน อนุมัติ
36 65930 เด็กชายณัฐพล ทำมะเริงศรี กีฬา ม.1 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม อนุมัติ
37 65939 เด็กชายอติกานต์ ดิษพิณรัมย์ กีฬา ม.1 จักราชราษฎร์สามัคคี อนุมัติ
38 65940 เด็กชายภูดิศ พลทามูล กีฬา ม.1 บ้านหนองหัวเเรด อนุมัติ
39 65970 เด็กชายวชิรวัฒน์ ผดุงศรี กีฬา ม.1 วัดศาลาแดง อนุมัติ