ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65478 เด็กหญิงอนัญญา บุราโต ภาษาจีน ม.4 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
2 65479 เด็กหญิงอัมพิกา แต้มสูงเนิน ภาษาจีน ม.4 สมปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ