ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ระดับชั้น โรงเรียน สถานนะ
1 65457 เด็กหญิงพัชลดา ภูโดนสี ภาษาอังกฤษ ม.4 เก้งเต็ก อนุมัติ
2 65646 เด็กชายกฤษฎิ์ปกรณ์ ภัทรกรเกียรติ ภาษาอังกฤษ ม.4 โรงเรียนบ้านหนองขาม อนุมัติ
3 65736 นางสาวอัณฐิกา อินนอก ภาษาอังกฤษ ม.4 สงปองวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
4 65818 นางสาววัลค์วดี รักษาไพร ภาษาอังกฤษ ม.4 บ้านละกอ อนุมัติ
5 65819 นางสาวสุดาทิพย์ ทิศกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.4 บ้านละกอ อนุมัติ
6 65821 นางสาวจิราภรณ์ ตาดกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.4 บ้านละกอ อนุมัติ
7 65822 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พูนหลัก ภาษาอังกฤษ ม.4 บ้านละกอ อนุมัติ
8 65891 เด็กหญิงสุรีย์พร สระบัว ภาษาอังกฤษ ม.4 โรงเรียนหินดาดวิทยา อนุมัติ